Algemene voorwaarden zaalgebruik

Voorliggende Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van te sluiten overeenkomsten met betrekking tot het zaalgebruik.

 

De zaal

Artikel 1

 1. De zaal is uitsluitend de bij de totstandkoming van de gebruiksovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte.
 2. De CultuurHoek heeft het recht zo nodig in de plaats van de zaal andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door de gebruiker van de zaal dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig is aan die van de zaal en zonder dat De CultuurHoek gehouden is tot enige schadevergoeding.
 3. De gebruiker van de zaal is niet bevoegd andere ruimten in het gebouw te betreden, met uitzondering van voor medegebruikers van het gebouw toegankelijke gemeenschappelijke ruimten.
 4. Behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2, heeft de gebruiker van de zaal jegens De CultuurHoek geen recht op schadevergoeding, indien hij de zaal op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan nemen doordat de zaal niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in gebruik kunnen nemen niet in overwegende mate te wijten is aan grove nalatigheid van De CultuurHoek.
 5. Het is de gebruiker van de zaal niet toegestaan de zaal voor een ander doel te gebruiken dan door de gebruiker van de zaal is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan De CultuurHoek opgegeven doel.

 

Huurprijs en bijkomende kosten

Artikel 2

 1. Alle door De CultuurHoek te maken kosten voor extra voorzieningen buiten onze standaard pakketten om, zoals geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur komen voor rekening van de gebruiker van de zaal. De kosten van de hier bedoelde extra voorzieningen zullen zoveel als mogelijk vooraf aan de gebruiker van de zaal worden opgegeven, doch de gebruiker van de zaal zal zich in elk geval conformeren aan de bonafide opgave van De CultuurHoek achteraf.
 2. Bij het vaststellen van de geldende zaalgebruikprijzen, en horecaprijzen voor de gebruiker van de zaal, is het jaar waarin de gebruiker van de zaal de zaal huurt uitgangspunt. De CultuurHoek is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alsnog bij de gebruiker van de zaal in rekening te brengen. De prijsstijgingen zullen met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de gebruiker van de zaal doorberekend worden. De gebruiker van de zaal kan zich niet op enige andere tarievenlijst of prijsafspraak beroepen dan de met bovengenoemde uitgangspunten door De CultuurHoek geaccordeerde.
 3. De prijzen zijn exclusief BTW en worden berekend per dagdeel. Dagdelen zijn: ochtend van 8:00 – 13:00 uur, middag van 13:00 – 18:00 uur en avond van 18:00 – 23:00 uur.

 

Reservering

Artikel 3

 1. Een optie voor één of enkele aan De CultuurHoek toebehorende ruimten is vrijblijvend en geldt voor maximaal 10 dagen. Indien binnen deze periode geen gebruiksovereenkomst tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Indien zich binnen de optieperiode van 10 dagen een andere gegadigde voor dezelfde periode bij De CultuurHoek meldt, neemt De CultuurHoek direct contact op met de Optant. De Optant wordt vervolgens maximaal 48 uur de gelegenheid geboden de optie om te zetten in een gebruiksovereenkomst, bij gebreke waarvan de optie automatisch vervalt.
 2. Een zaalhuur overeenkomst komt tot stand op het moment waarop schriftelijk en/of digitaal akkoord is ontvangen op de offerte.
 3. Tot de zaal behoort/behoren uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(n). Gebruiker van de zaal dient zich te houden aan de in de overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Bij activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur is standaard een uur voorafgaand aan het evenement rekening gehouden, tenzij anders is afgesproken. De CultuurHoek heeft het recht de overeengekomen tijden strikt na te leven.

 

Annulering in geval van eenmalige huur

Artikel 4

 1. Bij annulering vanaf twee weken voorafgaand aan de reserveringsdatum wordt 25% van de huurprijs in rekening gebracht aan de huurder;
 2. Bij annulering vanaf 1 week voorafgaand aan de reserveringsdatum wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht aan de huurder;
 3. Bij annulering vanaf 24 uur voorafgaand aan de geplande activiteiten wordt 100% van de huur in rekening gebracht;
 4. Bij no-show wordt eveneens 100% van de huur in rekening gebracht;
 5. De kosten voor ingehuurde externe catering en extra voorzieningen, waarvoor de Cultuurhoek al betaald heeft, worden bij annulering en no-show in rekening gebracht.

 

Betaling

Artikel 5

 1. De gebruiker van de zaal is verplicht de huurprijs binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 2. De gebruiker van de zaal kan van De CultuurHoek slechts dan korting of compensatie vorderen, als er afspraken op papier staan die door beide partijen zijn geaccordeerd.
 3. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten, zal De CultuurHoek de gebruiker van de zaal de wettelijke rente in rekening brengen.
 4. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en ander heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Inrichting en ontruiming

Artikel 6

 1. De inrichting en de ontruiming van de zaal moet geschieden in overleg met De CultuurHoek. Uiterlijk drie dagen vóór de huuringang dient de gebruiker van de zaal De CultuurHoek in kennis te stellen van de door hem gewenste inrichting en indeling van de zaal. De CultuurHoek heeft het recht de gebruiker van de zaal bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan de zaal en gebruik daarvan.
 2. In opdracht van de gebruiker van de zaal uitgevoerde werkzaamheden door derden zullen ten alle tijden door en vanwege de gebruiker van de zaal aangesteld persoon worden begeleid.
 3. Behoudens goedkeuring van De CultuurHoek mogen door de gebruiker van de zaal geen veranderingen aan de zaal worden aangebracht en mag onder meer niet op of in vloeren, muren, kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd.
 4. Na het gebruik van de zaal dient de gebruiker van de zaal, de zaal op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de gebruiker van de zaal hieraan niet, dan is De CultuurHoek gerechtigd op kosten van de gebruiker van de zaal de nodige voorzieningen te treffen en is de gebruiker van de zaal aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat De CultuurHoek als gevolg van de niet behoorlijke oplevering niet in staat is de ruimte weer te verhuren.

 

Bepalingen van orde

Artikel 7

 1. De gebruiker van de zaal is jegens De CultuurHoek verplicht alle voorschriften en aanwijzingen die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het gebruik van de zaal geven, na te komen en eventuele directe of indirecte kosten voor zijn rekening te nemen.
 2. Het aanbrengen van reclame aan, op en rondom de zaal en de inhoud van reclame-uitingen ten behoeve van een in de zaal te organiseren evenement, is in principe niet toegestaan, uitzondering behoeft te allen tijde schriftelijke toestemming.
 3. Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van De CultuurHoek. De CultuurHoek is niet aansprakelijk voor storingen in deze technische installaties.
 4. In de zaal mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden.
 5. In de zaal alsmede in de gemeenschappelijke ruimten mogen alleen in overleg door de gebruiker van de zaal en diens personeel of personen die zich van zijnentwege in de zaal bevinden, meegenomen eet- of drinkwaren worden gebruikt. De verzorging van recepties, partijen, lunches, diners, e.d. mag uitsluitend geschieden in overleg met De CultuurHoek. De CultuurHoek heeft afspraken met cateringorganisaties in Driebergen.
 6. Het aanbrengen en gebruik van eigen voorzieningen en installaties, zoals audiovisuele apparatuur en geluidsapparatuur in de zaal, is de gebruiker van de zaal niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders met De CultuurHoek is overeengekomen.
 7. De gebruiker van de zaal draagt er zorg voor dat aan de medegebruikers van het gebouw geen overlast wordt aangedaan. De gebruiker van de zaal is gehouden aanwijzingen van De CultuurHoek ter zake op te volgen.
 8. De gebruiker van de zaal garandeert dat bij het houden van een evenement deelnemers op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.

 

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring aanspraken derden

Artikel 8

 1. De CultuurHoek is jegens de gebruiker van de zaal, diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het gebouw waarvan de zaal onderdeel uitmaakt bevinden of zullen bevinden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de gebruiksovereenkomst, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid van De CultuurHoek.
 2. Goederen van de gebruiker van de zaal of derden bevinden zich voor, tijdens en na de huurperiode op eigen risico van de gebruiker van de zaal in het gebouw. De CultuurHoek is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw.
 3. De gebruiker van de zaal vrijwaart De CultuurHoek voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade in gevallen, waarin de gebruiker van de zaal zelf jegens De CultuurHoek geen aanspraken op schadevergoeding heeft.
 4. Alle werkzaamheden verricht door derden, die in opdracht van de gebruiker van de zaal zijn aangesteld, zoals technici, e.d., worden uitgevoerd voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de gebruiker van de zaal, met inachtneming van het gestelde onder artikel 6, lid 3.
 5. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de gebruiker van de zaal binnen 3 (werk-)dagen, doch uiterlijk binnen één week na de verhuring schriftelijk te worden gemeld aan De CultuurHoek. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De CultuurHoek in staat is adequaat te reageren.

 

Vergunningen en rechten van derden

Artikel 9

 1. De gebruiker van de zaal zal alle toestemmingen verwerven die voor zijn wijze van gebruik van De CultuurHoek worden vereist door de plaatselijke of centrale overheid of enig ander bevoegde instantie en/of derde. De gebruiker van de zaal verklaart dat door het aangaan van de gebruiksovereenkomst en door diens wijze van gebruik van de zaal geen inbreuk op de rechten van derden plaatsvindt. Alle aan het verkrijgen van deze toestemmingen verbonden kosten, auteursrechten en BUMA-rechten daaronder begrepen, komen voor rekening van de gebruiker van de zaal.
 2. Indien het aan lid 1 bepaalde niet wordt voldaan, zal dat geen grond zijn voor ontbinding van de gebruiksovereenkomst of voor enige actie jegens De CultuurHoek, terwijl de gebruiker van de zaal alsdan De CultuurHoek vrijwaart van aanspraken van derden, die hieruit tegenover De CultuurHoek mochten voortvloeien.

 

Aanvullende bepalingen

Artikel 10

 1. Het is de gebruiker van de zaal niet toegestaan zonder toestemming van De CultuurHoek de zaal noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in onderhuur af te staan.
 2. De gebruiker van de zaal zal de vrijwilligers van De CultuurHoek ten behoeve van de uitoefening van hun taak en het toezien op de naleving van de gebruiksovereenkomst vrije toegang tot de zaal verlenen.
 3. De gebruiker van de zaal dient De CultuurHoek tenminste 14 dagen voor de huuringang in kennis te stellen van verwachte komst van bijzondere gasten, zoals leden van het Koninklijk Huis, hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau en personen met een verhoogd risicoprofiel waarna partijen in overleg zullen treden over de vereiste veiligheids- en of protocollaire maatregelen.
 4. In geval van aan de gebruiker van de zaal toe te rekenen ordeverstoringen en indien de gebruiker van de zaal in de nakoming van één van zijn uit de gebruiksovereenkomst voortvloeiende verbintenissen tekortschiet, surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, heeft De CultuurHoek het recht de gebruiksovereenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe een schriftelijke verklaring aan de gebruiker van de zaal vereist is en dient de gebruiker van de zaal op de eerste aanwijzing van De CultuurHoek terstond te voldoen aan diens in artikel 6, lid 5, neergelegde opleveringsverplichting, onverminderd het recht van De CultuurHoek op vergoeding van schade als gevolg van deze wijze van huurbeëindiging.
 5. Mocht De CultuurHoek na het sluiten van de overeenkomst vaststellen dat de bijeenkomst van racistische, fascistische en/of mensenrechten schendende aard is, heeft De CultuurHoek ten allen tijden het recht de bijeenkomst éénzijdig te annuleren, zonder dat daar enige financiële vergoeding tegenover staat.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Artikel 11

 1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van de zaal is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Algemene Voorwaarden Zaalgebruik

 

Voorliggende Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van te sluiten overeenkomsten met betrekking tot het zaalgebruik.

 

De zaal

Artikel 1

 1. De zaal is uitsluitend de bij de totstandkoming van de gebruiksovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte.
 2. De CultuurHoek heeft het recht zo nodig in de plaats van de zaal andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door de gebruiker van de zaal dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig is aan die van de zaal en zonder dat De CultuurHoek gehouden is tot enige schadevergoeding.
 3. De gebruiker van de zaal is niet bevoegd andere ruimten in het gebouw te betreden, met uitzondering van voor medegebruikers van het gebouw toegankelijke gemeenschappelijke ruimten.
 4. Behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2, heeft de gebruiker van de zaal jegens De CultuurHoek geen recht op schadevergoeding, indien hij de zaal op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan nemen doordat de zaal niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in gebruik kunnen nemen niet in overwegende mate te wijten is aan grove nalatigheid van De CultuurHoek.
 5. Het is de gebruiker van de zaal niet toegestaan de zaal voor een ander doel te gebruiken dan door de gebruiker van de zaal is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan De CultuurHoek opgegeven doel.

 

Huurprijs en bijkomende kosten

Artikel 2

 1. De overeengekomen huurprijs, alsmede door De CultuurHoek in verband met de verhuur gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer de gebruiker van de zaal, om welke reden dan ook, van de zaal geen gebruik maakt.
 2. Alle door De CultuurHoek te maken kosten voor extra voorzieningen buiten onze standaard pakketten om, zoals geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur komen voor rekening van de gebruiker van de zaal. De kosten van de hier bedoelde extra voorzieningen zullen zoveel als mogelijk vooraf aan de gebruiker van de zaal worden opgegeven, doch de gebruiker van de zaal zal zich in elk geval conformeren aan de bonafide opgave van De CultuurHoek achteraf.
 3. Bij het vaststellen van de geldende zaalgebruikprijzen, en horecaprijzen voor de gebruiker van de zaal, is het jaar waarin de gebruiker van de zaal de zaal huurt uitgangspunt. De CultuurHoek is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alsnog bij de gebruiker van de zaal in rekening te brengen. De prijsstijgingen zullen met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de gebruiker van de zaal doorberekend worden. De gebruiker van de zaal kan zich niet op enige andere tarievenlijst of prijsafspraak beroepen dan de met bovengenoemde uitgangspunten door De CultuurHoek geaccordeerde.
 4. De prijzen zijn exclusief BTW en worden berekend per dagdeel. Dagdelen zijn: ochtend van 8:00 – 13:00 uur, middag van 13:00 – 18:00 uur en avond van 18:00 – 23:00 uur.

 

Reservering

Artikel 3

 1. Een optie voor één of enkele aan De CultuurHoek toebehorende ruimten is vrijblijvend en geldt voor maximaal 10 dagen. Indien binnen deze periode geen gebruiksovereenkomst tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Indien zich binnen de optieperiode van 10 dagen een andere gegadigde voor dezelfde periode bij De CultuurHoek meldt, neemt De CultuurHoek direct contact op met de Optant. De Optant wordt vervolgens maximaal 48 uur de gelegenheid geboden de optie om te zetten in een gebruiksovereenkomst, bij gebreke waarvan de optie automatisch vervalt.
 2. Een zaalhuur overeenkomst komt tot stand op het moment waarop schriftelijk en/of digitaal akkoord is ontvangen op de offerte.
 3. Tot de zaal behoort/behoren uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(n). Gebruiker van de zaal dient zich te houden aan de in de overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Bij activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur is standaard een uur voorafgaand aan het evenement rekening gehouden, tenzij anders is afgesproken. De CultuurHoek heeft het recht de overeengekomen tijden strikt na te leven.

 

Annulering in geval van eenmalige huur

Artikel 4

 1. Bij annulering vanaf vier weken voor de reserveringsdatum wordt 50% van de offerte in rekening gebracht.
 2. Bij annulering na een week voor aanvang van het event wordt 100% van de offerte + de kosten van catering en extra voorzieningen in rekening gebracht.

 

Betaling

Artikel 5

 1. De gebruiker van de zaal is verplicht de huurprijs binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 2. De gebruiker van de zaal kan van De CultuurHoek slechts dan korting of compensatie vorderen, als er afspraken op papier staan die door beide partijen zijn geaccordeerd.
 3. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten, zal De CultuurHoek de gebruiker van de zaal de wettelijke rente in rekening brengen.
 4. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en ander heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Inrichting en ontruiming

Artikel 6

 1. De inrichting en de ontruiming van de zaal moet geschieden in overleg met De CultuurHoek. Uiterlijk drie dagen vóór de huuringang dient de gebruiker van de zaal De CultuurHoek in kennis te stellen van de door hem gewenste inrichting en indeling van de zaal. De CultuurHoek heeft het recht de gebruiker van de zaal bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan de zaal en gebruik daarvan.
 2. In opdracht van de gebruiker van de zaal uitgevoerde werkzaamheden door derden zullen ten alle tijden door en vanwege de gebruiker van de zaal aangesteld persoon worden begeleid.
 3. Behoudens goedkeuring van De CultuurHoek mogen door de gebruiker van de zaal geen veranderingen aan de zaal worden aangebracht en mag onder meer niet op of in vloeren, muren, kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd.
 4. Na het gebruik van de zaal dient de gebruiker van de zaal, de zaal op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de gebruiker van de zaal hieraan niet, dan is De CultuurHoek gerechtigd op kosten van de gebruiker van de zaal de nodige voorzieningen te treffen en is de gebruiker van de zaal aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat De CultuurHoek als gevolg van de niet behoorlijke oplevering niet in staat is de ruimte weer te verhuren.

 

Bepalingen van orde

Artikel 7

 1. De gebruiker van de zaal is jegens De CultuurHoek verplicht alle voorschriften en aanwijzingen die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het gebruik van de zaal geven, na te komen en eventuele directe of indirecte kosten voor zijn rekening te nemen.
 2. Het aanbrengen van reclame aan, op en rondom de zaal en de inhoud van reclame-uitingen ten behoeve van een in de zaal te organiseren evenement, is in principe niet toegestaan, uitzondering behoeft te allen tijde schriftelijke toestemming.
 3. Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van De CultuurHoek. De CultuurHoek is niet aansprakelijk voor storingen in deze technische installaties.
 4. In de zaal mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden.
 5. In de zaal alsmede in de gemeenschappelijke ruimten mogen alleen in overleg door de gebruiker van de zaal en diens personeel of personen die zich van zijnentwege in de zaal bevinden, meegenomen eet- of drinkwaren worden gebruikt. De verzorging van recepties, partijen, lunches, diners, e.d. mag uitsluitend geschieden in overleg met De CultuurHoek. De CultuurHoek heeft afspraken met cateringorganisaties in Driebergen.
 6. Het aanbrengen en gebruik van eigen voorzieningen en installaties, zoals audiovisuele apparatuur en geluidsapparatuur in de zaal, is de gebruiker van de zaal niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders met De CultuurHoek is overeengekomen.
 7. De gebruiker van de zaal draagt er zorg voor dat aan de medegebruikers van het gebouw geen overlast wordt aangedaan. De gebruiker van de zaal is gehouden aanwijzingen van De CultuurHoek ter zake op te volgen.
 8. De gebruiker van de zaal garandeert dat bij het houden van een evenement deelnemers op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.

 

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring aanspraken derden

Artikel 8

 1. De CultuurHoek is jegens de gebruiker van de zaal, diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het gebouw waarvan de zaal onderdeel uitmaakt bevinden of zullen bevinden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de gebruiksovereenkomst, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid van De CultuurHoek.
 2. Goederen van de gebruiker van de zaal of derden bevinden zich voor, tijdens en na de huurperiode op eigen risico van de gebruiker van de zaal in het gebouw. De CultuurHoek is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw.
 3. De gebruiker van de zaal vrijwaart De CultuurHoek voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade in gevallen, waarin de gebruiker van de zaal zelf jegens De CultuurHoek geen aanspraken op schadevergoeding heeft.
 4. Alle werkzaamheden verricht door derden, die in opdracht van de gebruiker van de zaal zijn aangesteld, zoals technici, e.d., worden uitgevoerd voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de gebruiker van de zaal, met inachtneming van het gestelde onder artikel 6, lid 3.
 5. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de gebruiker van de zaal binnen 3 (werk-)dagen, doch uiterlijk binnen één week na de verhuring schriftelijk te worden gemeld aan De CultuurHoek. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De CultuurHoek in staat is adequaat te reageren.

 

Vergunningen en rechten van derden

Artikel 9

 1. De gebruiker van de zaal zal alle toestemmingen verwerven die voor zijn wijze van gebruik van De CultuurHoek worden vereist door de plaatselijke of centrale overheid of enig ander bevoegde instantie en/of derde. De gebruiker van de zaal verklaart dat door het aangaan van de gebruiksovereenkomst en door diens wijze van gebruik van de zaal geen inbreuk op de rechten van derden plaatsvindt. Alle aan het verkrijgen van deze toestemmingen verbonden kosten, auteursrechten en BUMA-rechten daaronder begrepen, komen voor rekening van de gebruiker van de zaal.
 2. Indien het aan lid 1 bepaalde niet wordt voldaan, zal dat geen grond zijn voor ontbinding van de gebruiksovereenkomst of voor enige actie jegens De CultuurHoek, terwijl de gebruiker van de zaal alsdan De CultuurHoek vrijwaart van aanspraken van derden, die hieruit tegenover De CultuurHoek mochten voortvloeien.

 

Aanvullende bepalingen

Artikel 10

 1. Het is de gebruiker van de zaal niet toegestaan zonder toestemming van De CultuurHoek de zaal noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in onderhuur af te staan.
 2. De gebruiker van de zaal zal de vrijwilligers van De CultuurHoek ten behoeve van de uitoefening van hun taak en het toezien op de naleving van de gebruiksovereenkomst vrije toegang tot de zaal verlenen.
 3. De gebruiker van de zaal dient De CultuurHoek tenminste 14 dagen voor de huuringang in kennis te stellen van verwachte komst van bijzondere gasten, zoals leden van het Koninklijk Huis, hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau en personen met een verhoogd risicoprofiel waarna partijen in overleg zullen treden over de vereiste veiligheids- en of protocollaire maatregelen.
 4. In geval van aan de gebruiker van de zaal toe te rekenen ordeverstoringen en indien de gebruiker van de zaal in de nakoming van één van zijn uit de gebruiksovereenkomst voortvloeiende verbintenissen tekortschiet, surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, heeft De CultuurHoek het recht de gebruiksovereenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe een schriftelijke verklaring aan de gebruiker van de zaal vereist is en dient de gebruiker van de zaal op de eerste aanwijzing van De CultuurHoek terstond te voldoen aan diens in artikel 6, lid 5, neergelegde opleveringsverplichting, onverminderd het recht van De CultuurHoek op vergoeding van schade als gevolg van deze wijze van huurbeëindiging.
 5. Mocht De CultuurHoek na het sluiten van de overeenkomst vaststellen dat de bijeenkomst van racistische, fascistische en/of mensenrechten schendende aard is, heeft De CultuurHoek ten allen tijden het recht de bijeenkomst éénzijdig te annuleren, zonder dat daar enige financiële vergoeding tegenover staat.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Artikel 11

 1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van de zaal is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.